Yarışma Talimatı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU

ATICILIK YARIŞMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uluslararası Atış Sporları Federasyonu kuralları uyarınca yurt içinde düzenlenecek Havalı ve Ateşli Silahlar ile Trap-Skeet- Double Trap yarışmalarında uygulanacak kuralları belirlemektir.

 Kapsam

Madde 2- Bu talimat, yurtiçinde yapılacak resmi ve özel bütün atıcılık yarışmaları ile bu yarışmalara katılan kulüpler, yönetici, antrenör ve sporcuları kapsar.

Dayanak

          Madde 3- Bu Talimat, 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

          Madde 4-  Bu talimatta geçen tanımlar;

 

a)Bakanlık                              : Gençlik ve Spor Bakanlığını

b)Bakan                                   : Gençlik ve Spor Bakanını

c)Genel Müdürlük                 : Spor Genel Müdürlüğünü

ç)Genel Müdür                       : Spor Genel Müdürünü

d)Federasyon                         : Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu başkanlığını

e)Federasyon Başkanı          : Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu başkanını

f)İl Müdürlüğü                       : Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünü

g)İl Müdürü                            : Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürünü

ğ)İlçe Müdürlüğü                   : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü

h)İl Temsilcisi                         : Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisini

ı)ISSF                                        : Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunu

i)ESC                                         : Avrupa Atıcılık Konfederasyonunu

j)MHK                                      : Merkez Hakem Kurulun

k)Poligon Baş Görevlisi        : Baş Hakem

 

 iKİNCİ BÖLÜM

  Esas Hükümler

 

Kategoriler ve Yaş Sınırları

Madde 5- Kategoriler ve Yaş sınırları aşağıdaki gibidir.

 1. a) Havalı Ateşli Silahlar branşlarında:

1) Minikler                             : 10-12 Yaş                             (Havalı silahlar 30 atış)

2) Yıldızlar                             : 13-15 Yaş                             (Havalı silahlar ve Ateşli yat 40 atış)

3) Gençler                              : 16-20 Yaş                             (Havalı ve Ateşli bütün dallar)

4) Büyükler                            : 21 Yaş ve üstü                     (Havalı ve Ateşli bütün dallar)

 

 1. b) Plak Atışları branşlarında:

1)Büyük Erkekler                     : 21 Yaş ve üzeri olanlar                   (Bütün dallar)

2)Genç Erkekler                       : 16-20 Yaş arası                                (Bütün dallar)

3)Yıldız Erkekler                      : 12-15 Yaş arası                                (Trap-Skeet 75 atış)

4)Büyük Bayanlar                    : 21 Yaş ve üzeri olanlar                   (Trap-Skeet )

5)Genç Bayanlar                      : 16-20 Yaş arası                                (Trap-Skeet)

6)Yıldız Bayanlar                     : 12-15 Yaş arası                                (Trap-Skeet  50 atış)

7)Veteranlar                              : 60 Yaş ve üzeri                                (Bütün dallar)

 

Yarışma Sezonu ve Yarışmaların Duyurulması

Madde 6-Federasyonun müsabaka mevsimi, 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındadır.

Duyuru

a)Federasyon faaliyet programında yer alan tüm Resmi yarışmalar için bu talimat maddeleri uyarınca birer genelge hazırlanır. Yarışma genelgeleri Federasyon Sekreterliği tarafından, yarışmaların genel antrenman tarihlerinden en az yirmi bir (21) takvim günü öncesinde katılımcı İlleri veya kulüpleri bilgilendirecek şekilde Federasyon Web sayfasından yayınlanacaktır.

 

Yarışmalara Katılım

Madde 7

 1. a) Bölgeler / İller veya Kulüpler, bireysel ve/veya takım yarışmalarına katılmak için, sporcuların adı ve soyadı ile birlikte, ay-gün-yıl olarak doğum gününü, gerekli olan diğer bilgileri, yarışma başlangıç tarihinden en az on (10) takvim günü öncesinde Federasyon Sekreterliğine ulaşacak şekilde göndermiş olacaktır. Genel Antrenman günündeki antrenman yer ve saatleri de dahil olmak üzere, Yarışma serileri için gerekli düzenlemeler bu listelerde bildirilen atıcı sayılarına göre yapılacaktır. Her il veya kulüp temsilcileri yarışmalara katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine ve branşlarına göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak yarışma tertip kuruluna verir.(İl Müdürlüğünden onaylı)

b)Bu listelerde zorunlu hallerde yapılacak olan kabul edilebilir değişiklikler, İllerin birinci veya ikinci derecedeki temsilcileri tarafından ve resmi olarak, yarışmanın Genel antrenman gününden en az iki (2) gün önce Federasyona yazılı olarak bildirilmelidir.

c)Yıl içerisinde İl Müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalar Federasyon faaliyetleri ile çakışmaması bakımından Federasyon tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

  Madde 8- Yarışmalara katılacak sporcularda;

a)Katılacakları yarışma için İl Müdürlükleri tarafından talimatlara uygun olarak tanzim edilmiş olan Katılım Belgesinde ismen yer alması, (il müdürlüklerinden harcırah alabilmek için gereklidir.)

b)Kategorilerinin yaş sınırları içinde olması,

c)Lisanslarının yarışmanın yapılacağı sezon için vize edilmiş olması,

ç)Yarışmaya katılabilecek spor kıyafeti ile ekipmanının uygun olması şartı aranır.

 

Tertip Kurulu

 Madde 9- Yarışmaların Tertip Kurulu yarışmanın yapılacağı ildeki Teknik Toplantıda (Tertip Kurulu Toplantısı) katılım sayısına göre 7 veya 9 kişiden oluşur;

 1. a) Başkan: As Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri arasından görevlendirilir
 2. b) Üye: Yarışmanın yapıldığı İlin Atıcılık İl Temsilcisi
 3. c) Üye: Jüri Başkanı

ç) Üye: Başhakem

 1. d) Üyeler: Müsabakaya katılan illerin ve kulüplerin idarecileri veya antrenörleri arasından

Teknik toplantı esnasında tespit edilir.

 

Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10

(a)Yarışmaların, Federasyon tarafından hazırlanan genelge ve ISSF Kurallarına uygun olarak geçekleşmesini sağlamak,

(b)Yarışma serilerinin kura çekimi ve gerekli kararlar için Teknik Toplantı yapmak,

(c)Katılımcılardan gelebilecek yazılı talepleri ve yarışma organizasyonu içerisinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için gerektiğinde ek toplantı / toplantılar yapmaktır.

(ç)Teknik Toplantı kararları üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(d)Takım / Takım Liderleri / Antrenörler taleplerini Teknik Toplantıda yazılı olarak bildirecektir.

(e)Teknik Toplantı kararları takım liderlerine ayrılan yerlere yazılı olarak bırakılır.(ya da takım liderlerine elden dağıtılır.)

 

Tescil Vize Şartı

Madde 11- Dokuz (9) Yaşını tamamlamış sporcular Lisans çıkartabilirler,

Federasyonca düzenlenen yarışmalara katılacak tescilli kulüp ve ferdi sporcuların lisansları, yarışmanın yapıldığı tarihte “Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatına” göre vize olarak teknik toplantıda asılları ibraz edilecektir. Geçerli bir neden ile lisansını teknik toplantıda ibraz edemeyen sporcular; yarışmalarda kendi kategorisindeki serilerin bitiminden önce lisanslarının aslını Tertip Kuruluna vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, yarışma skor ve dereceleri değerlendirmeye alınmaz ve tasnif dışı kabul edilir.

 

İl Tertip Kurulunun Kuruluşu

Madde 12-İl müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalar için il temsilcilerine yardımcı olmak üzere il temsilcisinin görev süresince çalışmak üzere il tertip kurulları kurulur. Bu kurullar Atıcılık İl temsilcisi tarafından seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden teşekkül eder.

                                

Müsabakanın Ertelenmesi ve Yarışma Yerinin Değiştirilmesi

Madde 13-Federasyon Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya yarışma yerinin değiştirilmesi Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

 

Takım Kadroları

Madde 14- Takım tasnifi yapılacak yarışmalar, yarışma genelgesinde belirtilir. Bu yarışmalarda İl veya kulüp idarecileri, Tertip Kurulu (Teknik Toplantı) Toplantısında kategorilerine göre takım sporcularının isim listelerini Tertip kuruluna vermek zorundadır. Takımlar aynı kulübe mensup üç sporcudan veya İl Müdürlüklerini temsilen aynı ilin ferdi lisansına sahip üç sporcudan oluşur. Her kulüp veya il Müdürlükleri her branşta birer takımla temsil edilebilir. Her sporcu, müsabakada ancak bireysel olarak yarıştığı kategorideki takıma puan verebilir. Bu listelerde takım kaptanı da belirtilmelidir.

 

Uzatmalar

Madde 15- Zorlayıcı sebepler yüzünden süresi içinde tamamlanamayacağı anlaşılan yarışmalarda, yarışma tertip kurulunun kararı ile uzatmalar yapılabilir, ayrıca zorunlu hallerde müsabaka İptal edilebilir.

 

 İtirazlar

          Madde 16

 1. Müsabaka sırasında yapılacak itirazlar, itiraz süresi içerisinde takım idarecileri/takım antrenörleri tarafından sözlü veya yazılı olarak müsabaka jürisine yapılır.
 2. Müsabaka sırasında itirazlar federasyon tarafından belirlenen itiraz ücreti ödenerek yapılır. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgiliye iade edilir. Aksi halde Federasyona gelir olarak kayıt edilir.
 3. İtiraz ücretleri her yıl Federasyon yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

 

Neticelerin İlanı

Madde 17- Federasyonca düzenlenen ve ISSF kurallarının uygulandığı müsabakaların sonuçları başhakem raporuna dayanılarak Federasyonca federasyon Web sayfasında, illerde yapılan müsabakaların sonuçları il temsilciliklerince ilan edilir.

Tamamlanmış resmi sonuç listelerinin üç (3) kopyası, yarışmanın bitiminden sonraki üç (3) gün içerisinde Federasyon Sekreterliğine gönderilmelidir.

İl Müdürlüklerince düzenlenen müsabaka sonuçları, il Müdürlüklerince on (10) iş günü içerisinde Federasyon Sekreterliğine gönderilir.

 

Diskalifiye Edilme

Madde 18- ISSF kurallarına göre yapılan yarışmalarda, belirtilen kural ve esaslara uymayan sporcu diskalifiye edilir (Açıklama bölümünde DSQ ibaresi ile belirtilir), müsabaka sonuç listesinde en son sırada yer alır ve derecelendirme yapılmaz. Sporcunun durumu Juri ve Başhakem raporunda belirtilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Hakemler, Temsilciler, Jüri Üyeleri ve Görevleri

Hakemlerin Tayini

Madde 19

a)Yurtiçinde yapılacak olan ulusal ve uluslararası bütün yarışmalarda görev alacak jüri, başhakem ve diğer hakemlerin tayini; Merkez Hakem Kurulunca belirlendikten sonra Federasyon başkanının onayı ile Federasyon Web sayfasında yayınlanır.

b)İllerin düzenleyecekleri özel ve resmi yarışmaların başhakem ve hakemlerinin tayini İl Hakem Kurulunun bulunduğu illerde;  il hakem kurulu tarafından, il temsilcisinin teklifi ve il müdürünün onayı ile yapılır. İl Hakem Kurulunun bulunmadığı illerde ise; Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. İl Müdürlükleri ve özel yarışmaların hakem ücretleri Federasyon rayici üzerinden ödenir.

 1. c) Yarışmalarda görev yapacak jüri ve hakem sayısı; poligon ve katılan sporcu sayısına göre tespit edilir.

 

Madde 20-Yarışmalara ev sahipliği yapacak olan İlin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Poligonlarda görev yapacak personelin isimlerini yarışma öncesinde Federasyona bildirmeleri gerekmektedir. Bu personel, Resmi antrenman da dâhil olmak üzere Poligon Baş Görevlisinin talimatı doğrultusunda görev yapacaktır.

 

Sporcu Kıyafetleri

Madde 21- Federasyonca ve illerce düzenlenecek yarışmalara katılacak olan sporcuların kıyafetleri branşlara göre ISSF kurallarının belirlediği nitelikte olacaktır.

 

Yarışmaların Yönetimi

Madde 22-Yarışmaları yönetecek hakemler; yarışmaların yapıldığı ilde resmi antrenman günü olarak ilan edilen günde, antrenmanların başlamasından bir saat önce poligonda hazır bulunacaklardır.

Yarışmalarda görev alacak hakemler, yarışmaları ISSF kuralları ve yarışma talimatları doğrultusunda yönetmekle sorumludurlar.

 

Serilerin Belirlenmesi (Kura çekilmesi)

Madde 23-Atıcıların atış noktalarına ve serilere rasgele yerleştirilmesi, Tertip Kurulu tarafından kura çekilerek veya bu işi yapmaya uygun bir bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilir.

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu sporcular

Madde 24-Yabancı uyruklu olup, en az bir yıl geçerli ikamet tezkeresi bulunan ve bağlı olduğu kulübün iznini belgelemek suretiyle, sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemini yaptıran sporcular, Federasyonca düzenlenecek yarışmalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli maçları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilirse lisansı iptal edilir.

Yabancı uyruklu sporcu sayısı her yıl Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu sporcular Türkiye Şampiyonalarına ve Milli Takım seçme müsabakalarına ferdi olarak katılabilirler, ancak ferdi sıralamada dikkate alınmazlar. Takımlarının tasnifinde yer alabilirler.

 

Yurtdışından Gelecek Sporcular

Madde 25

a)Türk vatandaşı olup yurtdışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek Atıcılık yarışmalarına ve Milli Takım Seçmelerine katılabilirler. Ancak, bu sporcuların yurtdışında bulunduğu ülkenin federasyonu veya kuruluşun izin belgesinin yanında lisans ve sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

 1. b) KKTC Sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince KKTC Atıcılık Federasyonundan izin almak kaydıyla lisanslarını ibraz ederek Türkiye’deki atıcılık faaliyetlerine katılabilirler.

 

Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular

Madde 26-Atıcılık sporunu yapan sporcular Federasyonun izni ile sporu bırakma töreni yapabilir. Ancak, sporu bırakan sporcu tekrar faal sporculuğa dönemez.

 

Rekor ve Yeni Türkiye Rekoru

Madde 27-ISSF tarafından belirlenen, değiştirilen veya yeniden alınan karar ve kurallar doğrultusunda federasyon faaliyet programında yer alan Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda ve yarıştıkları kategoride tasnif sonrası ilk defa atılan puanların en iyisi Türkiye Rekoru, aynı esas ve usullerde yapılacak yarışmalarda tasnif sonrası Türkiye Rekorunu geçen sporcunun puanı Yeni Türkiye rekoru olarak ilan edilir. Takım rekorları da aynı esaslar dahilinde değerlendirilir.

 

         Üst Kategoride Yarışma

Madde 28 – Genç, Yıldız ve Minik kategorilerindeki sporcular, önceden yazılı olarak tertip kuruluna bildirmek kaydıyla bir üst kategoride yarışabilir.

 1. Bir sonraki müsabakada asıl kategorisine dönebilir.
 2. Üst kategoride yarışırken şayet takıma alınmış ise yarıştığı kategoride takıma puan verebilir.
 3. Bir yarışmada üst kategoride yarışırken, yarıştığı kategoriye ait bir rekor kırar ise bu kategorinin rekoru olarak onaylanacaktır.
 4. Havalı ve Ateşli Silahlar branşlarının birlikte yapıldığı (Bütün Dallar) ulusal yarışmalarda, yarışma bir bütün olarak değerlendirilir. Sporcular söz konusu yarışma içerisinde her iki branşta da (Havalı ve Ateşli Silah) aynı kategoride yarışmak zorundadır.

 

Rekor Deneme Yarışmaları

Madde 29

a)Türkiye rekoru denemeye ilişkin bireysel müracaatlar, yarışma tarihinden en az 15 gün önce Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna yapılır. Teknik kurul teklifi değerlendirir, federasyon tarafından ilgili kişilere duyurulur.

b)Rekor deneme yarışmalarında, Merkez Hakem Kurulu tarafından gözlemci ve hakem görevlendirilir ve yarışmanın kurallara uygun olması sağlanır. Yarışmanın yapılacağı il müdürlüğünden gerekli hakem ve görevlilerin sağlanması, gerekli ekipmanın kurallara uygun şekilde temin edilmesi kaydıyla yarışma yapılır.

 

      Yarışma Ödülleri

      Madde 30

a)Bireysel yarışmalarda ilk üç (3) sırada yer alan sporculara madalya veya kupa verilir.

b)Takım yarışmalarında ilk üç (3) sırada yer alan takımlara kupa, takımı oluşturan sporculara madalya verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Talimatta Yer Almayan Hususlar ve Son Hükümler

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 31-Bu talimatta yer almayan konularda, ISSF tarafından yayımlanan kurallar ve Federasyon Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve genelgeler uygulanır.

 

Değişiklik

Madde 32- ISSF tarafından yapılacak olan değişiklikler talimata aynen yansıtılır.

 

Yürürlük

Madde 33-Bu talimat yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 34-Bu talimatı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı yürütür.